#12 Instrukcja warunkowa if else.

Instrukcja warunkowa if else.

Instrukcja warunkowa if else działa tak samo jak instrukcja if z tą różnicą, że tutaj określany także co ma się stać w sytuacji nie spełnienia warunku. Ogólna definicja instrukcji if else przedstawiona jest poniżej.

  if (warunek) 
     instrukcja_gdy_warunek_spełniony;
  else
     instrukcja_gdy_warunek_nie_spełniony;

W przypadki potrzeby wykonania kilku instrukcji przy spełnionym lub nie spełnionym warunku definicja może przyjąć postać, jak poniżej.

  if (warunek) 
{
// blok instrukcji, gdy warunek spełniony
Instrukcja 1;
Instrukcja 2;
}
  else
{
// blok instrukcji, gdy warunek nie spełniony
Instrukcja 1;
Instrukcja 2;
}
instrukcja if else
Rysunek 14.1 Przykład zastosowania instrukcji warunkowej if else.

Rysunek 14.1 listing.

Instrukcje if else możemy wykorzystać także do obsłużenia więcej niż dwóch warunków. Możemy zagnieżdżać je w sobie. Poniżej przykład takiego zastosowania instrukcji if else.

instrukcja if else
Rysunek 14.2 Przykład zastosowania instrukcji warunkowej if else, zagnieżdżanie.

Rysunek 14.2 listing.