Archiwa tagu: asp.net

#10 Delegaty.

Delegaty to utworzone przez nas typy danych za pomocą których „wskazujemy” na odpowiednie metody które mają zostać wykonane w danym momencie. W tym momencie ktoś może powiedzieć, że można to zrobić korzystając z instrukcji warunkowych i ma rację, Delegaty są jednak lepsze przy bardziej rozbudowanych projektach. Moim zdaniem po bliższym poznaniu delegatów są one lepszym rozwiązaniem.

Spróbuję wytłumaczyć to bardziej szczegółowo. Wyobraź sobie taką sytuację, że podczas działania programu użytkownik może podjąć decyzję co do dalszego działania tego programu np. mamy program który realizuje podstawowe zadania kalkulatora.  Podajemy dwie liczby i możemy wybrać działanie jakie na zostać wykonane na tych dwóch liczbach. W momencie wyboru działania program nie wie jakie działanie wybierze użytkownik. To użytkownik podejmuje decyzję o wyborze działania i tutaj właśnie możemy użyć delegatów. Za ich pomocą możemy (w zależności od wyboru użytkownika)powiedzieć programowi która metoda powinna zostać wykonana.

Przykład deklaracji delegata:

public delegate int typDelegata = (int a);

Jak widać w powyższym przykładzie delegata deklarujemy przy pomocy słówka delegate. Zadeklarowaliśmy delegata o typie int z jednym parametrem także o typie int.

Ponadto możemy stworzyć obiekt o typie delegata, przykład poniżej.

typDelegata mojObiekt = new typDelegata(metoda1);

Jak widzimy w powyższym przykładzie stworzyliśmy obiekt o nazwie „mojObiekt” o typie „typDelegata” i jak parametr dodaliśmy nazwę metody do wykonania „metoda1”.

Dla pełnego zobrazowania działania naszego delegata prezentuję poniżej pełny kod programu.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Konsola
{
    class Program
    {
        public delegate int typDelegata (int a);
        static int metoda1(int a)
        {
            return a;
        }
        static int metoda2(int a)
        {
            return a + 10; ;
        }
        static void Main(string[] args)
        {
            typDelegata mojObjekt = new typDelegata(metoda1);

            Console.WriteLine("Wynik działania metody 1: " + mojObjekt(10));

            mojObjekt = metoda2;

            Console.WriteLine("Wynik działania metody 2: " + mojObjekt(10));

            Console.ReadKey();

        }
    }
}

Program jest bardzo prosty ale prezentuje działanie delegatów. Zadeklarowałem na samym początku delegata o nazwie „typDelegata” oraz dwie metody o nazwach „metoda1” i „metoda2”. Pierwsza metoda zwraca wartość parametru, a druga zwraca wartość parametru powiększonego o 10. W metodzie „Main” tworzymy obiekt „mojObiekt” i przypisujemy do niego metodę „metoda1”. Następnie na wyrzucamy na ekran konsoli wynik działania metody1, gdzie jako parametr delegata podajemy wartość 10. Następnie „łączymy” delegata z metodą2, gdzie jako parametr delegata podajemy wartość 10  i wyrzucamy na ekran konsoli efekt działania metody 2. Na ekranie powinniśmy otrzymać wynik jak poniżej.

Wynik działania metody 1: 10
Wynik działania metody 2: 20

I wszystko się zgadza metoda 1 miała nam zwrócić wartość parametru, czyli liczbę 10 a metoda 2 miała nam zwrócić wartość parametru powiększonego o 10, czyli wartość 20.

 

#9 Pierwsza aplikacja w ASP.NET MVC

Pierwsza aplikacja w ASP.NET MVC

Myślę, że doszliśmy już do takiego momentu kiedy będziemy w stanie napisać naszą pierwszą mini aplikację w ASP.NET MVC. Każda szanująca się firma powinna mieć na swojej stronie formularz zgłoszeniowy. I właśnie coś takiego zrobimy w ramach naszej pierwszej aplikacji. Bez zbędnych wstępów, zaczynamy.

Krótko opiszę co będziemy robić po kolei:

 • stworzymy nowy kontroler, który będzie „zarządzał” naszą aplikacją. W trakcie rozwoju naszego projektu będziemy dodawali do niego odpowiednie metody akcji,
 • stworzymy także kilka widoków do „komunikacji” z użytkownikiem,
 • napiszę także parę słów o kontroli poprawności danych w formularzu, jak dodawać dodatkowe komponenty do naszego projektu a także jak korzystać z zewnętrznych komponentów typu biblioteka Bootstrap.

Procedura – tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (WebApplication)

Tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (WebApplication) – krok po kroku

(procedury będę tworzył w sytuacji kiedy jakieś działania będziemy wykonywać cyklicznie.)

W tej procedurze pomocniczej opiszę jak utworzyć pusty projekt ASP.NET MVC – WebApplication

 1. Uruchom program Visual Studio Community 2015
  Standardowo na pulpicie znajduje się link

  Visual Studio Community 2015 skrót na pulpicie
  Visual Studio Community 2015 skrót na pulpicie

  opcjonalnie
  klikamy w menu Start (lewy dolny róg w oknie głównym systemu Windows) i w polu wyszukaj programy i pliki wpisujemy Visual Studio i klikamy w opcję Visual Studio 2015

  Uruchamianie Visual Studio 2015 z menu Start
  Uruchamianie Visual Studio 2015 z menu Start

  Po uruchomieniu Visual Studio 2015 zobaczymy „widok główny” aplikacji.

  Visual Studio "widok główny" aplikacji.
  Visual Studio „widok główny” aplikacji.
 2. Aby utworzyć nowy projekt możemy zrobić to na kilka sposobów
  Klikamy na link New Project w oknie głównym aplikacji

  Visual Studio - tworzenie nowego projektu.
  Visual Studio – tworzenie nowego projektu.

  lub wybieramy z menu File opcję New i następnie Project…

  Visual Studio - tworzenie nowego projektu.
  Visual Studio – tworzenie nowego projektu.

  albo możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + N

 3. W oknie New Project z drzewa po lewej stronie wybieramy opcję Templates > Visual C# > Windows > Web. Następnie w środkowym oknie wybieramy opcję ASP.NET Web Application Visual C# i potwierdzamy nasz wybór klikając na przycisk OK

  Visual Studio - okno New Project.
  Visual Studio – okno New Project.
 4. Kolejny krok to wybór szablonu naszego projektu.
  Klikamy w ikonkę Empty później zaznaczamy checkbox przy modelu MVC i potwierdzamy nasz wybór klikając na przycisk OK

  Visual Studio - okno New ASP.NET Project.
  Visual Studio – okno New ASP.NET Project.
 5. W tym momencie Visual Studio tworzy nasz pusty projekt i jego utworzeniu zobaczymy „okno główne” naszego nowego projektu.

  Visual Studio - okno główne pustego projektu PierwszaAplikacja.
  Visual Studio – okno główne pustego projektu PierwszaAplikacja.

#8 Widok

Widok (ang. View)

Widok to jedna z trzech warstwa modelu MVC. W widoku definiujemy co i w jaki sposób będziemy prezentować użytkownikowi. To w widoku definiujemy dynamiczne zmienne które po wywołaniu widoku „uzupełniają się” danymi np. z bazy danych. Przykład prostego widoku, który wyświetla aktualną datę i godzinę. Cała treść, oprócz części pogrubionych, jest wygenerowana automatycznie przy pomocy Visual Studio.

Listing 8.1. Prosty widok (o nazwie Index) do wyświetlenia aktualnej daty
@{
    Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Aktualna Data</title>
</head>
<body>
    <div> 
        @ViewBag.PokazAktualnaDate
    </div>
</body>
</html>

Poniżej rysunek prezentujący efekt wywołania powyższego widoku w przeglądarce internetowej.

Widok wyświetlający aktualną datę.
Rysunek 8.1. Widok wyświetlający aktualną datę.

Żeby nasz widok mógł wyświetlić aktualną datę i godzinę musieliśmy w kontrolerze w odpowiedniej metodzie ,o takiej samej nazwie jak nasz widok (w tym przypadku jest to widok i metoda o nazwie Index), zdefiniować właściwość ViewBag.PokazAktualnaDate w zaprezentowany poniżej sposób.

ViewBag.PokazAktualnaDate = DateTime.Now;

Poniżej treść kontrolera Home i metody Index

Listing 8.2. Kod kontrolera Home i metody Index
public class HomeController : Controller 
{
   public ViewResult Index() 
    {
            ViewBag.PokazAktualnaDate = DateTime.Now;
            return View();
        }
}

Teraz „zdanie” wyjaśnienia jak to się dzieje, że w przeglądarce internetowej wyświetla się aktualna data i godzina.

Po uruchomieniu naszej aplikacji poprzez mechanizm rutingu przechodzimy do kontrolera Home i metody Index. Dlaczego właśnie do tego kontrolera i do tej metody? Ano dlatego, że domyślnie to właśnie kontroler Home i metoda Index są domyślnymi wartościami dla domyślnej ścieżki rutingu (patrz listing 1 z części #5 Ruting). Teraz popatrzmy co znajduje się w metodzie Index w naszym kontrolerze Home? Zadeklarowaliśmy tam właściwość ViewBag.PokazAktualnaDate która będzie przechowywała aktualną datę i godzinę w momencie wywołania oraz metodę View() która wywoła widok o nazwie Index, bo tak nazywa się nasza metoda w której wywołujemy metodę o nazwie View. Zgodnie z powyższym w naszej przeglądarce w momencie wywołania widoku Index pojawi się aktualna data i godzina.

#3 Visual Studio Community 2015 instalacja narzędzia.

Visual Studio Community 2015 – instalacja

Aby móc „bawić” się technologią ASP.NET musimy na początku zainstalować narzędzie Visual Studio. Ponieważ w tym kursie będziemy korzystali z wersji Visual Studio Community 2015 przeprowadzę Was krok po kroku przez proces instalacji właśnie tej wersji VS.

W poprzedniej części pisałem, że plik ISO (który ściągnęliśmy z Internetu) możemy nagrać na płytę DVD lub wykorzystać emulator DVD-ROMu i „zamontować” w nim nasz plik ISO. W systemie Windows będzie on wtedy widoczny tak jakbyśmy włożyli nasze DVD z Visual Studio do napędu DVD-ROM (obrazek 1).

Visual Studio instalacja - uruchomienie instalatora narzędzia.
Obrazek 1. Visual Studio instalacja – uruchomienie instalatora narzędzia.

W celu uruchomienia instalacji wybieramy stację DVD-ROM z Visual Studio i klikamy x2 na plik vs_community.exe.

Po uruchomieniu instalacji powita nas ekran powitalny (obrazek 2).

Visual studio instalacja - ekran powitalny.
Obrazek 2. Visual studio instalacja – ekran powitalny.

 

Po zniknięciu ekranu pojawi się nowe okno gdzie będziemy mogli wybrać miejsce instalacji Visual Studio, część Choose your installation location oraz typ instalacji, część Choose your type of installation. Jeżeli chodzi o lokalizację to proszę nie sugerujcie się lokalizacją z obrazka z uwagi na to, że jest to moja wybrana lokalizacja. Wy możecie zostawić lokalizację domyślną na dysk C. Natomiast jeżeli chodzi o typ instalacji wybieramy opcję Default i klikamy na przycisk Install, zgodnie z obrazkiem 3 (pamiętaj oczywiście musisz mieć uprawnienia administratora na danej maszynie aby móc zainstalować Visual Studio).

Visual Studio 2015 instalacja - wybór lokalizacji i typu instalacji.
Obrazek 3. Visual Studio 2015 instalacja – wybór lokalizacji i typu instalacji.

 

W tym momencie następuje tak naprawdę instalacja oprogramowania Visual Studio 2015 na Twojej maszynie. Wraz z trwaniem procesu instalacji instalator informuje nas co w danym momencie robi, jaki moduł aktualnie jest instalowany (obrazek 4). Na zrzucie widzimy, że instalator w momencie zrzutu ekranu tworzył punkt przywracania systemu (Creating a system restore point…).

Visual Studio 2015 instalacja.
Obrazek 4. Visual Studio 2015 instalacja.

 

Kolejny zrzut ekranu z instalacji (obrazek 5).

Visual Studio 2015 proces instalacji.
Obrazek 5. Visual Studio 2015 proces instalacji.

 

Po instalacji pojawia się ekran z informacją o prawidłowym przebiegu procesu instalacji (obrazek 6). Aby uruchomić Visual Studio 2015 klikamy w przycisk lauch.

Visual Studio 2015 zakończenie instalacja.
Obrazek 6. Visual Studio 2015 zakończenie instalacja.

 

Na kolejnym obrazku widać uruchomione Visual Studio Community 2015.

W kolejnej części będę omawiał podstawowe moduły Visual Studio 2015.
#kurs ASP.NET MVC #4 Visual Studio Community 2015 podstawowe modułu – tutorial kurs

#2 Visual Studio, narzędzie wspomagające tworzenie projektów w ASP.NET MVC

Visual Studio Community 2015

Do tworzenia naszych projektów (aplikacji) będzie nam potrzebne jakieś narzędzie które nam w tym pomoże. W trakcie tego kursu będę korzystał z narzędzia Visual Studio Community 2015 które można pobrać ze stron Microsoftu tutaj. Po kliknięciu w link powinno przekierować Cię na stronę z Visual Studio i automatycznie powinno rozpocząć się ściąganie pliku vs_community_ENU.exe. Jest to plik uruchamiający internetową instalację narzędzia Visual Studio (w chwili tworzeni kursu jest to wersja Visual Studio Community 2015).

Jeśli chcielibyśmy ściągnąć cały obraz w postaci pliku ISO można to zrobić tutaj. Po kliknięciu na link pojawi się okienko Otwieranie vs_community.exe (obrazek 1). W okienku tym wybieramy przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zapiszemy plik instalatora sieciowego.

Visual Studio Community 2015 instalacja.
Obrazek 1. Visual Studio Community 2015 instalacja.

 

Po wybraniu przycisku Anuluj wrócimy do przeglądarki internetowej i wybieramy link click me jak na obrazku 2.

Visual Studio 2015 downloading
Obrazek 2. Visual Studio 2015 downloading

 

Następnie przejdziemy do strony (obrazek 3) gdzie mamy możliwość wyboru plików do pobrania. My wybieramy drugą opcję vs2015.com_enu.iso i klikamy na link click me.

Visual Studio 2015 downloading.
Obrazek 3. Visual Studio 2015 downloading.

 

W kolejnym oknie (obrazek 4) wybieramy opcję zapisz i klikamy w OK

Instalacja Visual Studio 2015
Obrazek 4. Instalacja Visual Studio 2015

 

a następnie wybieramy lokalizację (wskazujemy miejsce na dysku twardym) dla naszego pliku ISO (obrazek 5).

Wybór lokalizacji pliku.
Obrazek 5. Wybór lokalizacji pliku.

 

Po kliknięciu w przycisk zapisz automatycznie rozpoczyna się pobieranie pliku ISO z Internetu. Po jego zakończeniu mamy dwie opcje. Możemy nasz obraz ISO nagrać na płytę DVD i później otworzyć ją za pomocą DVD-ROM’u, albo skorzystać z jakiegoś programu emulującego DVD-ROM i zmontować w nim plik ISO.

Proces instalacji narzędzia Visual Studio Community 2015 przedstawia następny wpis
#kurs ASP.NET MVC #3 Visual Studio Community 2015 instalacja narzędzia

Aby zapoznać się z podstawowymi modułami Visual Studio Community 2015 zajrzyj do kolejnej części
#kurs ASP.NET MVC #4 Visual Studio Community 2015 podstawowe modułu

#1 Co to jest ASP.NET? I z czym to się je?

Co to jest ASP.NET

Niestety kilka suchych faktów należy podać :) Postaram się jednak zrobić to „w pigułce”. Więc do dzieła!

Co to jest w ogóle ASP.NET?

Jest to zbiór technologii zaprojektowanych przez firmę Microsoft służących głównie do budowy aplikacji internetowych. Możemy wyróżnić tutaj generalnie trzy technologie: Web Forms, Web Pages i właśnie MVC, którą to technologią zajmiemy się w przedmiotowym kursie.

Co oznacza skrót MVC?

Skrót ten oznacza Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller). Jest to wzorzec projektowy za pomocą którego organizujemy strukturę naszej aplikacji. Model ten przewiduje podział aplikacji na trzy części:

 • Model – organizuje/zawiera logikę biznesową naszej aplikacji (PAMIĘTAJ: MODEL==LOGIKA BIZNESOWA)
 • Widok – definiuje co i w jaki sposób ma być wyświetlone użytkownikowi, tzw warstwa prezentacji (innymi słowy widok jest odpowiedzialny za prezentację użytkownikowi wyników działania logiki biznesowej)
 • Kontroler – zapewnia komunikację z użytkownikiem (obsługuje żądania użytkowników i przekierowuje/deleguje je do odpowiednich metod modelu), aktualizuje model i odświeża widoki.

W kolejnych częściach kursu będziemy rozwijać naszą wiedzę na ten temat.

Przejdź do kolejnej lekcji kursu
#kurs ASP.NET MVC #2 Visual Studio, narzędzie wspomagające tworzenie projektów w ASP.NET MVC

#0 słowo wstępne

Jeśli znalazłeś się na tej stronie to zapewne jesteś na początku drogi do poznania technologii ASP.NET MVC 5. Celem tego bloga jest „zbudowanie” pełnego kursu o technologii ASP.NET MVC 5 z wieloma praktycznymi przykładami oraz szczegółowymi wyjaśnieniami problemów które bardzo często są pomijane przez programistów piszących książki i kursy dotyczące właśnie tej technologii.

Bez zbędnych słów przejdźmy do kolejnych części kursu.

#kurs ASP.NET MVC #1 Co to jest ASP.NET?